NOMAS NOTEIKUMI

Iznomātājs iznomā Nomniekam, kura vārds, uzvārds un adrese ir uzrādīti šajā nomas līgumā noradīto transporta līdzekli. Nomnieks piekrīt, ka izmantos šo transporta līdzekli saskaņā ar šī nomas līguma noteikumiem (atgriešanās vieta, periods utt.) un maksās nomas maksu atbilstoši līgumā minētajiem tarifiem, ka arī peikrīt zemāk minētajiem noteikumiem, un tie viņam ir saisoši. Parakstot nomas līgumu, Nomnieks uzņemas atbildību saistība ar to. Visa svarīgā informācija var tikt nosutīta uz Nomnieka uzrādīto dzīvesvietas vai juridisko adresi. Līgumam ir 2 lapas, kur pirmā tiek apstiprināta ar Iznomātāja un Nomnieka oriģināliem parakstiem, bet uz otras lapas ir pušu parakstu kopijas. Katra līguma lapa ir pilns līgums, un katrai līguma lapai ir vienāds juridisks spēks, pēc tam, kad Iznomātājs un Nomnieks ir parakstījuši līgumu pirmo lapu. Visi strīdi saistībā ar līgumu tiek risināti pusēm vienojoties vai šķīrējtiesā, pēc Iznomātāja izvēles

1. Nomniekes piekrīt , ka ir saņēmis transporta līdzekli labā tehniskā stāvoklī, pilnībā sagatavotu izmantošanai, tīru un bez jebkādiem bojājumiem, vēlākas sūdzības sakarā ar redzamiem transporta līdzekļa defektiem vai tehnisko stāvokli netiks ņemtas vērā. 2. Nomnieks apņemas atdot iznomāto transporta līdzekli kopā ar dokumentiem, riepām, piederumiem un aprīkojumu Iznomātājam, ne vēlāk kā līgumā noradītājā laikā. Par līguma pagarināšanu vai pirmstermiņa pārtraukšanu Nomnieks OBLIGĀTI informē Iznomātāju, šajā gadījumā OBLIGĀTI ir jāsaņem Iznomātāja rakstiska atļauja. Gadījumā, ja transporta līdzeklis netiek atdots atpakaļ noteiktajā vietā un laikā, Nomnieks piekrīt, ka Iznomātājam ir tiesības uzskatīt šo transporta līdzekli par nozagtu. 3. Transporta līdzeklim, kuru iznomā Nomnieks un kurš uzrādīts iepriekš, ir noformēta sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polise (OCTA). OCTA nesedz bojājumus, kuri radušies šādu vai līdzīgu iemeslu dēļ: polsterējuma bojājum cigarešu vai tabakas smēķēšanas rezultātā, braukšana ar tukšām riepām, sniega krišana no ēku jumtiem, braukšana ārpus ceļu seguma vai vietas, kuras nav paredzētas automašīnu braukšanai. Par visiem bojājumiem, kuri radušies transporta līdzeklim, ir pilnībā atbildīgs Nomnieks. Minimālais sods 200 EUR. 4. Minimālais nomas periods ir 12 stundas. Ja 12 stundu limits tiek pārsniegts, tiek apeķināta maksa par vēl vienu pilno dienu. 5. Transporta līdzekļa izmantošana: 5.1 Transporta līdzekli atļauts vadīt Iznomātājam, kurš minēts nomas līguma un kuram ir derīga autovadītāju apliecība, kas izdota ne mazāk ka pirms 2 gadiem. Autovadītāja apliecības numurs uzrādīts šajā nomas līguma. 5.2 Autovadītāja vecumam jābūt vismaz 21 gadam. 5.3 Transporta līdzekli atļauts vadīt Nomnieka pilnvarotai personai, iepriekš saskaņojot to ar Iznomātāju raktiski, kurš norāda Pilnvarotās personas datus nomas līgumā. 5.4 Nomnieks ir pilnībā atbildīgs par viņa pilnvaroto personu, lai tā pakļautos vispārējiem noteikumiem, kas regulē šo līgumu. 5.5 Iznomātais transporta līdzeklis laika posmā no pulksten 22.00 līdz 6.00 obligāti ir jānovieto apsargājamā autostāvvietā vai pa perimetri slēgtā teritorijā. 5.6 Par transportlīdzekļa nodošanas laiku Iznomātājam, jāpaziņo vismaz 24H iepriekš pazvanot uz kontakttālruni, saņemot raktisku apstiprinājumu nozīmētajam laikam. 6. Minimālais sods par 6. punktu neivērošanu 200 EUR. Transporta līdzekli AIZLIEGTS izmantot: 6.1. Pasažieru pārvadājumiem par maksu neatkarīgi no tā, vai tas veikts tīši vai netīši; 6.2 Lai stumtu vai vilktu kādu citu transporta līdzekli vai treileri; 6.3 Lai pārvadātu preces, pārkāpjot muitas noteikumus, vai kādā citā nelikumīgā veidā; 6.4 Ja vadītājs ir alkohola vai narkotisko vielu reibumā; 6.5 Autotranporta sacīkstēs vai gatavojoties tām; 6.6 Ārvalsts, bez Iznomātāja rakstiskas piekrišanas (gadījumā ja Nomnieks izbrauca ārpus Latvijas bez Iznomātāja piekrišanas) 6.7 Braukšanai ārpus oficiāli markētiem ceļiem. 6.8 Par autoriepu bojāšanu un remontu pilnībā atbildīgs Nomnieks. Riepas bojājuma gadījumā Nomniekām ir pienākums samainīt bojāto riepu pret tādas pašas markas JAUNU autoriepu. 7 Nomnieks apņemas pēc Iznomātāja pieprasījuma nekavējoties samaksāt: 7.1 Nomas maksu saskaņā ar līgumā minētiem tarifiem, kas tiek aprēķināti atkarībā no faktiski izmantoto dienu un nobraukto kilometru skaita no automašīnas izīrēšanas līdz tās atdošanas brīdim. Kilometru skaits tiek noteikts, nolasot rūpnīcā uzstādīto kilometru skaitītāju un aprēķinot starpību starp nolasījumu transporta līdzekļa iznomāšanas brīdi. 7.2 Visus līgumā minētos papildu maksājumus (apdrošināšanas, maksa par piegādi u.c), kuriem viņš ir parakstījis, kā arī likumdošanā noteiktos nodokļus. Nomnieks apņemas segt degvielas izdevumus 2,00 EUR, apmērā par 1L. 7.3 Minimāla pašriska summa un atbildība gadījumā, ja ir nodarīti zaudējumi Iznomātāja transportlīdzeklim atjaunošanas vērtība saskaņā ar eksperta slēdzienu vai Iznomātāja izvēlēta autoservisa tāmi 7.4 Soda naudas par smeķēšanu transportā līdzeklī – 200 EUR; par atslēgas nozaudēšanu- 200 EUR. 7.5 Jebkuras soda naudas par izraisītu ceļu satiksmes negadījumu, braukšanu alkoholā reibumā vai narkotisko vielu iespaidā, maksu par iznomātā transporta līdzekļa novietošanu neatļauta vietā (ieskaitot gadījumus papildu autovadītāju darbības rezultātā). Viņam arī jāmaksā par remontu un jāapmaksā izdevumi, kuri radušies avāriju dēļ. Iznomātājs var pieprasīt priekšapmaksu atbilstoši paredzētās nomas maksas summai un pāšriska apjoma. 7.6 Pilnu transporta līdzekļa remonta maksu gadījumā, ja bojājumi radušies nolaidības dēļ, alkohola vai narkotisku vielu lietošanas ietekmē vai Nomniekam nepildot šī līguma noteikumus 7.7 Pilnu transporta līdzekļa remonta maksu gadījumā, ja transporta līdzeklis ir cietis ceļu satiksmes negadījumā, trešās personas ļaunas rīcības rezultātā vai cita veida nelaimes gadījumā, kā āri ja par tiem nav informēts Iznomātājs. 7.8 Automašīnas priekšlaicīgas vai tūlītējas atgriešanas gadījumā nauda par neizmantotām dienām netiek atgriezta. Avansa maksa rezervācijas atteikšanās gadījumā netiek atgriezta 8 Drošības naudu Iznomātājs ir tiesīgs ieturēt bez papildus paskaidrojuma. 9 Nekādā gadījumā Iznomātājs nav atbildīgs par jebkuru īpašumu vai vērtību, kuras Nomnieks pārvadājis vai atstājis minētajā tranporta līdzekļi, zaudējumiem vai bojājumiem. Ar šo Nomnieks atbrīvo Iznomātāju no jebkādas atbildības par darbībām, maksājumiem, sūdzībām un traumām, kas radušās šādu zaudējumu vai bojājumu rezultātā. 9.1 Nomniekam un visiem tā pilnvarotiem autovadītājiem ir jāveic visi pasākumi, lai aizsargātu Iznomātāja intereses un Iznomātāja apdrošināšanas kompānijas intereses, nomas periodā laikā notiekot ceļu satiksmes negadījumam, veicot sekojošo: 9.2 Fiksējot ceļu satiksmes negadījumā iesaistīto personu un aculieciniekus vārdus, uzvārdus un adreses; 9.3 Nepametot transporta līdzekli, neparūpējoties par tā aizsardzību un drošību; 10. Nekavējoties ziņojot Iznomātājam un policiju un neatstājot avārijas vietu līdz brīdim, kad policija un Iznomātāijs ir devusi atļauju; 11. Gadījumā, ja Nomnieks neizmanto transporta līdzekļi, viņam ir jāveic piesardzības pasākumi (jāizslēdz transporta līdzekļa durvis, jānoņem radio panelis utt.), lai novērstu iespējamus nelaimes gadījumā, ja netiek atdotas transporta līdzekļa atslēgas, signalizācijās pults, reģistrācijas apliecība un radio panelis (ja tāds ir), kā arī ja nav ievērotas citas šī līguma prasības, Nomnieks ir atbildīgs par nozagto automašīnu vai nodarītajiem bojājumiem līdz pat pilnai automašīnas vērtībai. 12. Ja iznomātais transporta līdzeklis ir sabojājies vai cietis ceļu satiksmes negadījumā, Nomniekam jātransportē to Latvijā (Rīgā, Jaunpils ielā 5a) uz sava rēķina, neatkarīgi no tā kāda iemeslā dēļ vai kura vainā transporta līdzeklis bija sabojāts. 13. Nomnieks norēķinās par nomu ar bankas pārskaitījumu vai skaidrā naudā. Nomas maksa samaksājama nekavējoties pēc attiecīga rēķina saņemšanas. Rēķina savlaicīgas neapmaksāšanas gadījuma Iznomātājs ir tiesīgs pieprasīt, un Nomniekam ir pienākums maksāt līgumsodu 0,5% apmērā no kavētā maksājuma par katru kavējuma dienu. 14. Gadījumā, ja nomnieks pārsniedz pieļauto automašīnas ātrumu vairāk nekā10 km/stundā,Iznomātājamir tiesības saņemt minēto transportlīdzekli atpakaļ un neizmaksāt Nomniekam naudu par neizmantotām dienam, kā āri ķīlas naudu. 15. Ja Nomnieks atdod iznomāto transportlīdzekli atpakaļ ar netīru virsbūvi vai iekšējās apdares salonu, tad Nomniekam jāizmaksā Iznomātājam soda nauda 50 EUR apmērā 16. Ja Nomnieks neievēro šī līguma noteikumus, īpaši ja viņš neatdod automašīnu atpakaļ paredzētajā vietā un laikā, Nomnieks pilnvaro Iznomātāju nekavējoties saņemt minēto transporta līdzekli atpakaļ, neatkarīgi no tā, kur tas atrodas, bez iepriekšēja paziņojuma par to, un tas atbrīvo Iznomātāju no atbildības par bojājumiem vai maksājumiem, kas radušies transporta līdzekļa atgūšanas rezultātā. Iznomātājs nav atbildīgs par objektu vai materiālu, kas atrodas transporta līdzeklī atgūšanas brīdī, zaudējumiem vai bojājumiem. Tomēr viņam jādara viss, lai aizsargātu Nomnieka intereses. 17. Automašīnai ir piemērots diennakts kilometru limits 300km, par limita pārsniegšanu jāmaksa 0,10 EUR par katru pārsniegto km. Latvijā nav iero. Latvijas Republikas teritorijā nav nobraukuma ierobežojuma. 18. Maksimālais braukšanas ā†rums ar automašīnu 120 km/h, par ātruma pārsniegšanu sods 200 EUR.

Visas šī līguma izmaiņas nav spēkā, ja tas netiek sagatavots rakstveidā un abas puses nav parakstījušas šīs izmaiņas.